Re: [售車] 2011 現代i10 銀色自排

看板 Carshop
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0  ( 0推 0噓 0→ )
討論串 2
手殘誤回,煩請版主幫刪 謝謝 ※ 引述《redsun (紅紅ㄉ蠟燭)》之銘言: : 車輛品牌/產地/出廠年月:現代 i10 2011年 : 車款型式/排氣量:五門/1086 cc : 顏色/排檔形式:銀色/自排 : 有無調表/實際里程:無調表 里程12萬5千公里 : 欲售售價:13萬可議 : 原使用情形:二手 : 待修: : 1.車門上鎖時 左後門無法同步上鎖(目前以反鎖方式處理) : 交易地區/聯絡方式:台南可看車、站內信 : 實際照片: : https://i.imgur.com/CcQumW1.jpg
: 其他說明: : 無氣囊、無ABS --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.9.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CarShop/M.1642245009.A.936.html ※ 編輯: tetsou (1.200.9.184 臺灣), 01/15/2022 19:11:40

完整討論串

>> Re: [售車] 2011 現代i10 銀色自排
carshop 2022-01-15 19:10

CarShop 最新熱門文章

16 [購車] Honda Fit 油電 e:Hev
18 carshop 2022-01-14 02:33
20 [售車] 2012 WISH
35 carshop 2022-01-13 08:14
20 [售車] 2013 CIVIC 1.8 VTI
49 carshop 2022-01-12 10:53
17 [售車] 2021 jimny
56 carshop 2022-01-11 14:43
18 [購車] Honda fit eHEV全新
19 carshop 2022-01-10 10:43