[PVC ]少量PVC出售

看板 Pvc-Gk
作者
時間
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1  ( 1推 0噓 0→ )
【商品名稱】: 1.alter 南小鳥 白色情人節 Ver. https://alter-web.jp/products/235/ 2.gsc 鹿島 購物mode https://www.goodsmile.info/en/product/7878/Kashima+Shopping+Mode.html 3.黏土人 冰川紗夜 舞台服裝Ver. https://www.goodsmile.info/en/product/9349/Nendoroid+Sayo+Hikawa+Stage+Outfit+Ver.html 4.黏土人 雛鶴愛 https://www.goodsmile.info/en/product/7125/Nendoroid+Ai+Hinatsuru.html 5.POP UP PARADE 巧克力+香草 https://www.goodsmile.info/en/product/9190/POP+UP+PARADE+Chocola.html https://www.goodsmile.info/en/product/9191/POP+UP+PARADE+Vanilla.html 【售價】: 1.4200 2.2400 3.1100 4.1050 5.1500 【狀況】:全新未拆 【付款方式】: 台中市區面交 【備註】:八角魔人勿來/全收可來信談/感謝交易版 -- --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.23.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PVC-GK/M.1610563932.A.27F.html
1FgR7P4zXH: R團給推 01/14 05:35